Articles

An Analysis of the Term "tseng ldeng bra gu" in the Dunhuang Manuscripts ཏུན་ཧོང་ཡིག་རྙིང་ལས་ཙེང་ལྡེང་བྲ་གུ་ཞེས་པར་དཔྱད་པ།

Ajam

བཙན་པོ་འདུས་སོང་གིས་མགར་ལ་མགུར་བླངས་པ་ལས་ཙེང་ལྡེང་བྲ་གུ་ཞྡེས་པའི་བརྡ་ཆད་ལ་གོ་བ་ཇི་ལྟར་ལྡེན་པ་དང་། ཕིས་སུ་ཐ་སྙད་ལ་འགྱུར་བ་ཇི་ལྟར་ཐྡེབས་པ། ཐ་སྙད་དྡེ་ཉིད་ཀི་འཇུག་ཡུལ་གང་ཞིག་ཡིན་མིན་སོགས་ཕིས་ཀི་བསྟན་བཅོས་དག་གི་ཁུངས་དང་བསྡུར་ཏྡེ་ཅུང་ཟད་དབྡེ་ཞིབ་བགིས་ཡོད། A comparative analysis of the term "tseng ldeng bra gu" in the Dunhuang Manuscripts and its later evolution into the term "tha snyad".

Files

Also Published In

Title
Waxing Moon
Publisher
Columbia University Libraries
DOI
https://doi.org/10.52214/waxingmoon.v2i1.10091

More About This Work

Published Here
December 7, 2022

Notes

Dunhuang, Literature, Linguistics, Early Tibet