Start Search Over

Active Search Criteria:

Displaying all 4 items
sorted by
Author(s):
Zhou, Min-Xiong; Yan, Xu; Xie, Hai-Bin; Zheng, Hui; Xu, Dongrong; Yang, Guang
Date:
2015
Subject:
Medical imaging and radiology, Biomedical engineering, Diffusion magnetic resonance imaging, Phantoms (Radiology), Magnetic resonance imaging, Distribution (Probability theory), Image processing
Content Type:
Articles
Persistent URL:

Author(s):
Hu, Shaohua; Xu, Dongrong; Peterson, Bradley; Wang, Qidong; He, Xiaofu; Hu, Jianbo; Xu, Xiaojun; Wei, Ning; Long, Dan; Huang, Manli; Zhou, Weihua; Xu, Weijuan; Zhang, Minming; Xu, Yi
Date:
2013
Subject:
Public health, Gay men, Magnetic resonance imaging, Brain--Research
Content Type:
Articles
Persistent URL:

Author(s):
Xu, Dongrong; Hao, Xuejun; Bansal, Ravi; Plessen, Kerstin J.; Peterson, Bradley S.
Date:
2008
Subject:
Medical imaging and radiology
Content Type:
Articles
Persistent URL:

Author(s):
Bansal, Ravi; Staib, Lawrence H.; Xu, Dongrong; Laine, Andrew F.; Royal, Jason; Peterson, Bradley S.
Date:
2008
Subject:
Medicine, Biomedical engineering
Content Type:
Articles
Persistent URL:

Columbia University Libraries | Policies | FAQ