Start Search Over

Active Search Criteria:

Displaying items 1 - 10 of 305
sorted by
Author(s):
Saproo, Sameer; Shih, Victor C.; Jangraw, David C.; Sajda, Paul
Date:
2016
Subject:
Biomedical engineering, Neuroscience
Content Type:
Articles
Permanent URL:
http://dx.doi.org/10.7916/D8H70G4P

Author(s):
Hu, Mufeng
Date:
2016
Subject:
Biomedical engineering, Biophysics
Content Type:
Dissertations
Permanent URL:
http://dx.doi.org/10.7916/D8930TFM

Author(s):
Costet, Alexandre
Date:
2016
Subject:
Biomedical engineering, Medical imaging
Content Type:
Dissertations
Permanent URL:
http://dx.doi.org/10.7916/D81G0MHB

Author(s):
Chen, Li; Choyke, Peter L.; Wang, Niya; Clarke, Robert; Bhujwalla, Zaver M.; Hillman, Elizabeth M.C.; Wang, Ge; Wang, Yue
Date:
2014
Subject:
Health sciences, Oncology, Biomedical engineering
Content Type:
Articles
Permanent URL:
http://dx.doi.org/10.7916/D8K35TSG

Author(s):
Chen, Hong; Chen, Cherry C.; Acosta, Camilo; Wu, Shih-Ying; Sun, Tao; Konofagou, Elisa E.
Date:
2014
Subject:
Medicine, Biomedical engineering, Medical imaging and radiology
Content Type:
Articles
Permanent URL:
http://dx.doi.org/10.7916/D80V8CWW

Author(s):
Kormpakis, Ioannis; Linderman, Stephen W.; Thomopoulos, Stavros; Gelberman, Richard H.
Date:
2016
Subject:
Biomedical engineering, Surgery, Biomechanics
Content Type:
Articles
Permanent URL:
http://dx.doi.org/10.7916/D8736QZR

Author(s):
Wang, Ji
Date:
2016
Subject:
Biomedical engineering
Content Type:
Dissertations
Permanent URL:
http://dx.doi.org/10.7916/D8125SQV

Author(s):
Chen, Haoqian
Date:
2016
Subject:
Biomedical engineering
Content Type:
Dissertations
Permanent URL:
http://dx.doi.org/10.7916/D8VH5NVX

Author(s):
Zhu, Jun; Hou, Qiang; Da Dong, Xiang; Wang, Zhenlian; Chen, Xiaoyan; Zheng, Dandan; Zhou, Linglin; He, Chao; Liu, Mingyao; Tu, LiLi; Qu, Jia
Date:
2015
Subject:
Genetics, Biomedical engineering, Ophthalmology, Pathology
Content Type:
Articles
Permanent URL:
http://dx.doi.org/10.7916/D8MS3SNQ

Author(s):
Zhou, Min-Xiong; Yan, Xu; Xie, Hai-Bin; Zheng, Hui; Xu, Dongrong; Yang, Guang
Date:
2015
Subject:
Medical imaging and radiology, Biomedical engineering
Content Type:
Articles
Permanent URL:
http://dx.doi.org/10.7916/D85Q4VZ7

In Partnership with the Center for Digital Research and Scholarship at Columbia University Libraries | Terms of Use | Copyright